Privacy Verklaring

Wie wij zijn

deurAPP is een handelsnaam van Smartclouds virtual Connected Technology Office (CTO).

 • Persoonsgegevens die wij verwerken  deurAPP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf met uw instemming aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Bedrijfsnaam- Voor- en achternaam- Uw functietitel-Adresgegevens- Telefoonnummer- Zakelijk E-mailadres Aanvullende gegevens dat u uit eigen beweging aan ons meldt- 
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@smartclouds.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.  deurAPP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanvullende informatie op aanvraag- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Geautomatiseerde besluitvorming.    deurAPP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van deurAPP) tussen zit. make Care deurAPP gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Hubspot, MS Teams Google Workspace, Siteground hosting en domein registrar, Cloudflare DNSSEC en HTTPS, Whatsapp zakelijk].  
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren deurAPP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 6 maanden > Reden Personalia > Bewaartermijn 6 maanden > Reden Adres > Bewaartermijn 6 maanden> Reden bedrijfsinformatie tbv 2nd opinion > Bewaartermijn 1 maand
 • Gegevens bescherming en verwerking.  deurAPP is een handelsnaam van Smartclouds op locatie Keurenplein 41, Unit A4574. 1069CD Amsterdam. Smartclouds is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • Contactgegevens: https://www.smartclouds.nl , Keurenplein 41 , Unit A4574, 1069CD Amsterdam Tel. +31 2022621002 . JGH Terwindt MBA is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Smartclouds en namens deurAPP. Hij/zij is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd onder registernummer FG010329. te bereiken via contact@smartclouds.nl 
 • Delen van persoonsgegevens met derden deurAPP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de levering en instandhouding van de landelijke Cloud deurintercom centrale, de Linhome deurAPP voor IOS en Android en andere producten en diensten. 
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. deurAPP gebruikt geen commerciële cookies of vergelijkbare technieken in onze website, nieuwsbrieven etc.. . 
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonlijke of bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw bedrijfsgegevens door deurAPP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de bedrijfsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw bedrijfsgegevens sturen naar contact@smartclouds.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. deurAPP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen conform GDPR regels . deurAPP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt conform de GDPR regels passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze CTO Infodesk of via contact@smartclouds.nl. deurAPP heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. DKIM, SPF en DMARC zijn drie email beveiligingsstandaarden die wij hanteren om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het tegen gaan van een kaping van onze domeinnaam (smartclouds.nl) met het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Schuiven naar boven